Het beheer van het complex – een zaak van alle leden
– Werkochtenden – 

Het complex ziet er prachtig uit, en dat houden we graag zo. Het vergt echter wel de nodige inspanning.

De meest voorkomende werkzaamheden worden door de leden op werkochtenden verricht, dat is inherent aan het lidmaatschap.
Er wordt af en toe wel wat uitbesteed, maar in de regel is dat te kostbaar. Beheerswerk dat met regelmaat moet worden uitgevoerd is het snoeien van hagen, heestervakken en bomen, maaien van paden en grasvelden, onderhoud aan de takkenwallen, reparatiewerk etc.
Dit wordt volgens een vast beheersplan uitgevoerd en de Tuincommissie organiseert daarvoor een aantal werkochtenden per seizoen, meestal op zaterdagmorgen van 9-12 uur en 1 of 2 werkavonden van 19-21.30 uur.

Van u wordt verwacht om aan tenminste 2 daarvan deel te nemen.

Als men daaraan de voorkeur geeft, kan in plaats van de werkochtenden worden deelgenomen aan kleinere werkgroepjes voor b.v. nestkastonderhoud, een haag adopteren, leden die hulp nodig hebben bij het zwaardere tuinwerk een handje helpen etc.

Aan leden die om wat voor reden dan ook niet deelnemen aan dit gemeenschappelijke onderhoud, wordt een jaarlijkse onderhoudsbijdrage in rekening gebracht van maximaal 50 euro per jaar (25 euro per gemiste werkochtend).

Leden die niet in staat zijn om aan gemeenschappelijke taken mee te werken kunnen, uiteraard in goed overleg, aangepaste werkzaamheden verrichten. Zij dienen daarvoor contact op te nemen met de Tuincommissie.

I.v.m. de voorschriften inzake het Corona virus:

  • Het gezamenlijk koffiedrinken vervalt, eventueel zelf voor wat drinken zorgen. Zodra het kan, wordt het weer ingevoerd.
  • De werkzaamheden worden op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar uitgevoerd.
  • Verzocht wordt eigen handschoenen mee te nemen.

Voor 2021 zijn de volgende data gepland:

Datum Tuinnummers
6 maart C
3 april D + E
1 mei F + A 1 t/m 21
5 juni A 22 t/m 37 + B
12 juni C
3 juli inhaalwerkochtend
18 september D + E
25 september F + A 1 t/m 21
23 oktober A 22 t/m 37 + B
20 november inhaalwerkochtend

– Plaats van de aardappels op de tuin – 

We hanteren bij de aardappels een vruchtwisseling van 1 op 4. Wij houden dus een iets ruimere vruchtwisseling aan dan de meeste andere complexen. Door de ruimere vruchtwisseling zijn de sporen van de schimmel, die aardappelziekte veroorzaakt en die een aantal jaren kunnen overleven in de grond niet of nauwelijks meer actief als op dat stuk opnieuw aardappelen geplant worden.

De aardappels komen in 2021 op het 1e part van je tuin, gerekend vanaf de ingang. Deel je tuin op in vier stukken door denkbeeldige lijnen evenwijdig aan het hoofdpad te trekken. Vanaf je tuiningang gerekend mag je aardappelen poten op het eerste stuk.