Statuten vereniging Milieuvriendelijk tuinieren Lelystad

eerste blad

Heden, tweeëntwintig februari negentienhonderd achtenzeventig, verscheen voor mij, Meester Leonardus Teunis Weemis, notaris ter standplaats Harderwijk:

de heer ALEX JOHAN VERBEEK, ambtenaar, wonende te Lelystad in het gebied van het openbaar lichaam “Zuidelijke IJsselmeerpolders”, volgens zijn verklaring handelende:

a. voor zich en
b. in zijn hoedanigheid van schriftelijk lasthebber van al zijn medebestuursleden van na te noemen vereniging:
1. de heer ingenieur Frank Willem Alberts, planoloog,
2. de heer Dirk de Jong, analist,
3. de heer Johannus Hendrikus Jakobus Hermanus Metselaar, laborant,
4. de heer Hendrik Jacob Vallenduuk, onderwijzer,
allen wonende te Lelystad voormeld,
blijkende van de lastgeving aan de comparant uit een onderhandse akte van
volmacht welke na overeenkomstig de wet voor echt te zijn erkend en getekend aan deze akte is gehecht.

De comparant verklaarde:
– in de buitengewone ledenvergadering van de te Lelystad gevestigde vereniging: VERENIGING MILIEUVRIENDELIJK TUINIEREN, gehouden op twaalf januari negentienhonderd achtenzeventig, is op statutaire wijze besloten de statuten van de vereniging geheel gewijzigd vast te stellen, zulks in verband met het op zesentwintig juli negentienhonderd zesenzeventig in werking treden van Boek 2 (rechtspersonen) van het Burgerlijk Wetboek;
– van het vorenstaande blijkt uit een aan deze akte gehecht afschrift van de notulen van gemelde vergadering;
– in verband met het vorenstaande luiden de statuten van de vereniging voortaan als volgt:

NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR
Artikel 1.
1. De naam van de vereniging is:
“Vereniging Milieuvriendelijk Tuinieren”. Zij is gevestigd te Lelystad in het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders.
2. Het doel van de vereniging is:
de bevordering van het kweken van groenten, bloemen en andere gewassen, zonder aanwending van langs chemische weg vervaardigde niet-natuurlijke meststoffen en bestrijdingsmiddelen.
Zij tracht tevens de eendracht en gemeenschapszin van haar leden op te wekken en te bevorderen.
Te dien einde kunnen binnen de vereniging commissies of werkgroepen worden gevormd.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door op wettige wijze gronden te verkrijgen of te huren, geschikt voor amateurtuinen met blijvend karakter en door het houden van vergaderingen, lezingen en het verrichten van alle handelingen die aan de materiële en ideële doelstellingen van de vereniging beantwoorden.

tweede blad

3. De vereniging duurt voor onbepaalde tijd en is opgericht op vijf april
negentienhonderd zevenenzeventig.

LEDEN
Artikel 2.
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van
achttien jaren hebben bereikt.
2. Om lid te kunnen worden moet men zich aanmelden bij het bestuur. Minderjarigen
moeten daarbij overleggen een schriftelijke toestemming van degene, die de
ouderlijke macht of de voogdij over hen uitoefent.

Artikel 3.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid. Het lidmaatschap houdt dan op met het einde van het boekjaar, waarin is opgezegd, mits de opzegging ten minste twee maanden vóór het einde van dat boekjaar is gedaan; anders houdt het op met het einde van het volgende boekjaar; het bestuur kan dispensatie geven van de termijn van twee maanden;
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur. Deze opzegging kan gedaan
worden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze wordt door het bestuur uitgesproken, alleen wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het besluit, met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen één maand na ontvangst van die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de algemene vergadering. De uitspraak van de algemene vergadering is bindend voor partijen.
Gedurende de beroepstermijn en zolang niet op het beroep is beslist, is het lid
geschorst.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan daarvan dispensatie geven.
4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op
jeugdleden en ereleden.

CONTRIBUTIE
Artikel 4.
De leden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

BESTUUR
Artikel 5.
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf meerderjarige leden. Zij worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemt; de voorzitter wordt in functie gekozen.
2. Op de jaarlijkse algemene vergadering treedt telkens tenminste één bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een aftredend bestuurslid is herbenoembaar.

derde blad

3. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt.
4. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
5. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overblijvende bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin in de ontstane vacature(s) wordt voorzien.

Artikel 6.
1. De functies van secretaris en penningmeester en hun vervangers, alsmede die van plaatsvervangend voorzitter, worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
2. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
3. Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden notulen gehouden. Deze worden, na ondertekening door de voorzitter en secretaris, naar datum gerangschikt, aan een daartoe bestemd register toegevoegd.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR
Artikel 7.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, dan wel in voorkomend geval hun respectieve plaatsvervangers.
2. Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de
algemene vergadering:
a. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;

BOEKJAAR
Artikel 8.
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 9.
1. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand juni, een algemene vergadering gehouden.
2. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn gevoerd bestuur in het afgelopen boekjaar.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen bestuurslid mogen zijn. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

vierde blad

4. De algemene vergadering behandelt ook de voorstelllen, die door het bestuur zijn gedaan, of die door tenminste één/tiende van het aantal leden veertien dagen vóór de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingeleverd. Dit geldt ook voor buitengewone algemene vergaderingen.

Artikel 10.
1. Verder roept het bestuur een algemene vergadering bijeen, wanneer het dit
wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
2. Het bestuur is tot het bijeenroepen van een algemene vergadering verplicht, als tenminste één/tiende van het aantal leden dit aan het bestuur vraagt, met vermelding van de te behandelen onderwerpen. In dit geval moet de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek worden gehouden. Is dit niet gebeurd, dan kunnen de verzoekers zelf een algemene vergadering bijeenroepen op dezelfde wijze als het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in een dagblad, dat in de gemeente waarin de vereniging is gevestigd veel gelezen wordt.

Artikel 11.
1. De leden van de vereniging worden tot alle algemene vergaderingen tenminste twee weken tevoren door het bestuur schriftelijk opgeroepen.
2. De voorzitter van het bestuur – en bij zijn afwezigheid één van de andere
bestuursleden – treedt op als voorzitter van de algemene ledenvergadering.
3. De secretaris van het bestuur houdt notulen van het verhandelde in alle algemene vergaderingen. Het bepaalde in artikel 6 lid 3 is hierbij van toepassing.
4. Tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige, niet geschorste, leden. Ieder lid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
5. Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt met ongetekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt.
6. Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig.
7. Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden. Wordt dan weer geen meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen.
8. Bij staken van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de
stemmen over personen, dan beslist de stem van de voorzitter.
9. Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit genomen is, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een voorstel, dat niet schriftelijk is vastgelegd.

vijfde en laatste blad

10. Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken daarvan betwist, dan wordt opnieuw gestemd, wanneer dit verlangd wordt door de meerderheid van de vergadering of – als de eerste stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond – door één stemgerechtigd lid. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 12.
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits in de oproeping tot de vergadering is vermeld, dat statutenwijziging wordt voorgesteld. Een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, moet tenmiste vijf dagen vóór de vergadering tot na de afloop van de vergaderingsdag op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage hebben gelegen.
2. Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. De statutenwijziging treedt niet in werking voordat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 13.
1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van toepassing al hetgeen in artikel 12, leden 1 en 2 is bepaald.
2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
3. Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering over de aanwending van een eventueel batig saldo van de vereffening.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 14.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
2. Over alles, wat niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement is geregeld, beslist de algemene vergadering.

Waarvan akte,
in minuut verleden te Harderwijk, ten tijde in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de mij bekende comparant heeft deze wel verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen; na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris.