Bestuur en organisatie

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Belangrijke beslissingen worden daar genomen. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt uiterlijk in juni gehouden. Zo nodig kunnen de leden bijeengeroepen worden voor andere Algemene Ledenvergaderingen, als de omstandigheden dit noodzakelijk maken.

Meer informatie hierover in het huishoudelijk reglement art 15 t/m 20

Het bestuur
De vereniging heeft een bestuur dat bestaat uit 5 leden, te weten een voorzitter, secretaris, penningmeester, een bestuurslid dat tevens zitting neemt in de Tuincommissie, en een algemeen lid.

De tuincommissie

De vereniging heeft een Tuincommissie die zorg draagt voor zowel de persoonlijke contacten met leden en nieuwe leden over alles wat de tuinen betreft, alsook voor het beheer van het complex en communiceert indien nodig zaken met het bestuur.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt afgesloten per kalenderjaar. Men kan op elk gewenst moment lid worden van de vereniging. Het eerste jaar zal bestaan uit een aspirant-lidmaatschap. Lidmaatschap zonder tuin is ook mogelijk. Men kan ook alleen donateur zijn.

Het lidmaatschap eindigt o.a. door schriftelijke opzegging. Het lidmaatschap kan ook door de vereniging worden beëindigd als niet aan de financiële verplichtingen wordt voldaan, of bij ongewenst gebruik of onvoldoende beheer van de tuin.

Meer informatie hierover in het huishoudelijk reglement art 1 t/m 5